De precancel geschiedenis

De precancel geschiedenis

DE VOORAFSTEMPELINGEN VAN DE U.S.A

Er mag worden aangenomen dat voorafstempelingen reeds op de eerste emmissie voorkomen, maar de postale toestanden waren in het begin zeer chaoties, aangezien het gebruik van postzegels nog in de kinderschoenen stond. Er waren geen bindende voorschriften en voor zover er wel voorschriften waren ontbrak het aan toezicht op de naleving daarvan. De ‘postmasters’, de postkantoorhouders dus, waar van de meeste ver van het centrale punt verwijderd en grotendeels in andere Staten gevestigd waren, lapten de voorschriften, om het zacht uit te drukken, aan hun laarzen en handelden naar eigen inzicht, hetgeen niet verwonderlijk is daar het nog jonge postwezen de barensweeën van zijn geboorte feitelijk nog niet te boven was. De postmasters volstonden met de zegels door penvernietiging vooraf te stempelen, of door hun handtekening of paraaf op postzegels te zetten. Er zijn zegels van de eerste emissies met penvernietiging, ook met een handtekening, zodat mag worden aangenomen, dat dit voorafstempelingen waren.

Het duurde een aantal jaren, alvorens er door de G.P.O.(General Post Office) nadere richtlijnen voor het plaatsen van voorafstempelingen uitgegeven werden en deze hielden in, dat de zegels overdwars van ‘lines’ of ‘bars’ voorzien moesten worden. Lines zijn strepen welke over het gehele zegelbeeld lopen (dus van rand tot rand), terwijl Bars korter zijn en dus niet over het gehele zegelbeeld lopen. Aangezien de postmasters vrij in hun keuze t.a.v. de ‘lines’ en ‘bars’ waren kan men uit deze wijze voorafgestempelde zegels, niet opmaken uit welke plaats ze afkomstig zijn. 

Er zijn verschillende plaatsen, waarvan de voorafstempeling bestaat uit :

·         1, 2, 3, 4 of 5 horizontale ‘lines’

·         1, 2, 3, 4 of 5 horizontale ‘bars’

·         1, 2, 3, 4 of 5 verticale ‘lines’

·         1, 2, 3, 4 of 5 verticale ‘bars’

·         1 horizontale en 1 vertikale ‘bar’

·         inktveeg (meestal horizontaal) in diverse kleuren

Op de bovenste rij: Mansfield, Ohio; Lowell, Mass.; de postage due is van Boston, Mass.; Mishawaka, Ind.; and Rochester, N. Y. 

Op de tweede rij:  Dayton, Ohio; Sumpter, S. C. ; Chicago, Ill.; en een  Hale local post precancel.  

De brief is uit Rochester, NY, zoals zichtbaar op het retour adres.

Terwijl van de volgende plaatsen de daarachter genoemde voorafstempelingen bekend zijn, te weten:

 • a. Seymour, CO           5 diagonale bars 2 horizontale en 2 vertikale bars
 • b. York, PA                    4 horizontale en 4 vertikale lines
 • c. Glastonburg, CN        hoofdletter G
 • d. Decatur, ILL               6 diagonale bars
 • e. Menimonee, MICH     hoofdletter M ook kopstaand
 • f. Hibernia, NY                lines, vormende 1 of meer N’s
 • g. Manlins, NY                lines, vormende V’s
 • h. Glen Allen, VA            grote ster
 • i. New York, NY              een kombinatie van driehoeken
 • j. Yonkers, NY                een rooster van kleine of
 • New-Berlin, OH           grotere vierkante punten
 • k. Whittaker, MICH         een rooster van gekruiste lines/bars
 • l. Virginia, MINN             enige krullen of lijsten

Enkele voorbeelden van de Glen Allen (Virginia). Beter bekend als de Glen Allen Star.

Indien voorafstempelingen voorkomen met 8 of 10 lines of bars, zijn deze als “Double prints” van 4 of 5 lines of bars te beschouwen.

Men zal van deze voorafstempelingen in ons land er niet veel tegenkomen omdat het voorkomen van lines of bars op de zegels niet altijd voor 100% het bewijs is dat men met voorafstempelingen te doen heeft zeker niet op losse zegel; op gehele poststukken ligt de zaak anders.

 


Eerst tegen het einde van de vorige eeuw werd voorgeschreven dat de voorafstempelingen moesten bestaan uit de plaatsnaam, alsmede de naam der Staat.

Een ingrijpende en verhelderende maatregel daar men nu kon vaststellen waar het poststuk verzonden was, hetgeen tot dusver niet altijd duidelijk was geweest.

Tevens kon men tegen betaling van een borgsom een licentie-houder worden, m.a.w. het recht kopen om voorafstempelingen te gebruiken. Of men (de licentiehouder) zelf de voorafstempelingen mocht aanbrengen, werd in de desbetreffende voorschriften niet vermeld. Het was dus niet uitdrukkelijk vermeld en vele licentie-houders hebben dan ook, al of niet in afspraak met de postmasters, zelf deze voorafstempelingen geplaatst. Wie, zo zal de lezer (en ook de lezeres) vragen, maakten nu gebruik van voorafstempelingen? De ‘gewone man’ van zelfsprekend niet of nauwelijks; het waren de grote bedrijven, banken, uitgevers, kranten, drukkerijen enz. enz., welke er belang bij hadden, dat de te verzenden stukken (grotendeels drukwerken: bijvoorbeeld kranten, tijdschriften, boeken en circulaires) op een bepaald tijdstip en dan niet via het postkantoor verzonden konden worden en (dus) van een tijdige bezorging ter plaatse verzekerd konden zijn. Met het invoeren van deze bepaling, n.l. het plaatsen van de plaats- en Staatsnaam begint de vreugde voor de PRECANCEL-verzamelaar pas echt. Immers, was de vaststelling van de voorafstempeling tot dan een tamelijk problematisch iets, nu was er eindelijk een duidelijkheid en kon hij zijn zegels met 100% zekerheid ‘thuis’ brengen en ordenen, en terloops er zijn aarderijkskundige kennis mee vergroten.

Het hoeft geen betoog, dat het gebruik van voorafstempelingen in de U.S.A. enorm groot is. Een zeer groot land, hier en daar tamelijk dicht bevolkt en vele grote commerciele en industriele centra en dus een druk zakenleven. Tot zelfs in de kleinste plaatsen vestigden zich industrieen, vaak zeer grote, en het is daarom niet verwonderlijk, dat er van zeer kleine plaatsen toch  grote aantallen precancels gevonden worden.

Aangezien omtrent het aanbrengen van de plaats- en Staatsnaam weinig of niets was voorgeschreven, kan men het als vanzelf sprekend beschouwen, dat men enorme verscheidenheid van voorafstempelingen kan aantreffen.

%d bloggers liken dit: