De reglementen

door: R. Römer †

In 1931 gaven P. Rotsaert en R. Byl de catalogus “Les Timbres préoblitérés de Belgique” uit. Hierin werden 1 koninklijk besluit, 5 ministeriële besluiten en 6 dienstnota’s gepubliceerd.  Het zou jarenlang de basis zijn voor de kennis van de filatelisten over de voorafgestempelde zegels van België.

Door geduldig zoeken in het Belgisch Postmuseummet de gewaardeerde hulp van de eminente filatelist Willy Van Riet, is dit aantal momenteel aangegroeid tot bijna 100 wetten, besluiten, onderrichtingen en dienstnota’s, met spelregels over de behandeling van met voorafgestempelde zegels gefrankeerde poststukken.

Tot vóór het omvormen van De Post tot een autonoom overheidsbedrijf in 1991, was de basis van de postwetgeving een wet, gestemd door het parlement op voordracht van de regering.  Na elke wet volgden een koninklijk besluit en een ministerieel uitvoeringsbesluit.  Beiden moesten nadien regelmatig herzien en aangevuld worden, bijvoorbeeld om tarieven aan te passen aan de inflatie. Ook het invoeren van door de gebruikers gevraagde noviteiten vergde voortdurend aanpassingen. Telkens volgden een aantal dienstnota’s om de beambten op te leren in de nieuwe spelregels; om hen op misbruiken te wijzen, enz…  De voornaamste bepalingen werden tenslotte vastgelegd in de Algemene Onderrichtingen; als het ware de bijbel van elke postbeambte.

Na een aantal jaren ontstond er een bijna een onontwarbaar kluwen van teksten waarin het zeer moeilijk was zijn weg nog terug te vinden. De regering liet dan een nieuwe basiswet op de posterijen stemmen waarna voornoemd proces opnieuw begon.

Deze teksten worden hierna integraal in de oorspronkelijke schrijfwijze opgenomen. Teksten waarvan tot op heden slechts een Franstalige versie is teruggevonden, werden vertaald.  

Nog steeds ontbreken belangrijke schakels in dit geheel. Indien u nog andere officiële teksten heeft, mag u contact opnemen met een van de bestuursleden of de webmaster.

MINISTERIEEL BESLUIT – 21.06.1895

Minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen,

Gezien het Koninklijk besluit van den 12n October 1879, genomen tot uitvoering van de wet van den 30n Mei 1879 en, inzonderheid, artikel 107 van dit besluit,

Besluit :

Art. 1.  In sommige postkantoren zijn vooraf afgestempelde postzegels van 1 en van 2 centiemen verkrijgbaar tot het frankeren van drukwerken en nieuwsbladen.

Art. 2.  Die zegels mogen niet bij kleinere hoeveelheid dan 1,000 stuks verkocht worden.

Art. 3.  Zij zijn afgestempeld door middel van eenen rolstempel met den naam van het kantoor en de aanwijzing van het jaar der afstempeling.  Tot andersluidende bepaling, zijn zij geldig gedurende dat jaar en gedurende de eerste maand van het volgende.

Art. 4.  Zendingen, gefrankeerd met vooraf afgestempelde zegels, moeten aan het winket van een postkantoor worden afgegeven bij hoeveelheid van ten minste 1,000.  Op in de bussen gevonden stukken zijn die zegels van geener waarde.

Brussel, den 21n Juni 1895.

J. VANDENPEEREBOOM

Krantenbandje met voorafstempeling LIEGE/1894   in stand A op OBP nr. 54  – Verzameling F.J.A de Groot (1929-1999)

DIENSTORDER NR 240 – 30.06.1895  (Vertaald)

OP VOORHAND GESTEMPELDE POSTZEGELS

Het Ministerieel Besluit van 21 juni van dit jaar, hierbij afgedrukt, regelt de verkoops- en geldigheidsvoorwaarden van de postzegels van 1 en 2 centiemen, op voorhand gestempeld en bestemd voor de frankering van grote zendingen dagbladen en drukwerk.

Deze zegels worden voorlopig slechts verkocht in de burelen van Brussel (Centraal), Antwerpen, Gent en Luik, alsook in de onderontvangerij van Sichem, alleen voor de verzendingen van de abdij van Averbode.

De beambten belast met de verkoop geven aan de koper de nodige inlichtingen en uitleg, op het moment van aankoop van de zegels.

De zendingen gefrankeerd met op voorhand gestempelde zegels, moeten afgegeven worden aan het loket van het kantoor waarvan de naam voorkomt in het stempel, ofwel aan een loket van een postkantoor, gelegen in dezelfde agglomeratie als het eerste.

Die zendingen die gevonden zijn in de bussen moeten terug overgemaakt worden aan de verzender, wanneer hij gekend is; in het tegenovergestelde geval, houdt men geen rekening met de waarde van de aangebrachte afgestempelde zegels en worden de zendingen dienovereenkomstig getaxeerd.

De op voorhand gestempelde zegels, aangebracht op dagbladen of drukwerken die naar de verzenders worden teruggezonden, worden opnieuw vernietigd, door het terugzendingskantoor, door middel van het stempel  × Rebut  Ø.

De wijzigingen aan de Algemene Onderrichtingen ingevolge het Besluit hierbij afgedrukt zullen later aangekondigd worden.

De Algemene Bestuurder,

STERPIN

regelementen

Stempel REBUT op handrolstempel BRUXELLES (R. CHANCELLERIE)/03 in stand A op OBP 53.

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN – 1900

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN OP DE DIENST DER POSTERIJEN

TWEEDE DEEL

TITELS II & III

Art. 27.

Dagbladen en drukwerk gefrankeerd met op voorhand gestempelde postzegels.

De dagbladen en het drukwerk gefrankeerd met op voorhand gestempelde postzegels (Titel IV, art. 7), moeten afgegeven worden aan het loket, met een hoeveelheid van minimum 1.000, ofwel aan het kantoor waarvan de naam voorkomt in het stempel, ofwel in één der postkantoren gelegen in dezelfde agglomeratie als het eerste.

Het minimum van 1000 exemplaren is niet vereist voor de zendingen dagbladen onmiddellijk afkomstig van de uitgevers.

De zendingen die gevonden zijn in de bussen, voorzien van dergelijke zegels, worden teruggezonden naar de afzender, indien hij gekend is; in het tegenovergestelde geval, houdt men geen rekening met de waarde van de aangebrachte zegels en worden de zendingen dienovereenkomstig getaxeerd.

Art. 335.

Stempel Rebut

De postkantoren brengen, op straffe van een terechtwijzing, het stempel Rebut aan op de correspondentie vanaf het vaststellen van de onbestelbaarheid. De afdruk van het stempel wordt aangebracht op een plaats in de omgeving van het adres, behalve indien het gaat om zendingen gefrankeerd door middel van op voorhand gestempelde postzegels; in dit geval wordt hij aangebracht op de zegels en dient hij om ze opnieuw te annuleren teneinde het hergebruik te voorkomen.

DIENSTORDER Nr 33 – 09.11.1900

(Vertaald)

CORROSPENDENTIE IN REBUT,

GEFRANKEERD DOOR MIDDEL VAN OP VOORHAND GESTEMPELDE POSTZEGELS

IV. Ik herinner de burelen er aan dat de op voorhand gestempelde postzegels, die aangebracht zijn op correspondentie in rebut, opnieuw moeten ontwaard worden, door het terugzendingskantoor, door middel van het stempel Rebut (art. 320 titel II). Dit voorschrift wordt regelmatig uit het oog verloren.

De directeur-generaal.

STERPIN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN – 1906

(Gedeeltelijk vertaald)

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN OP DE DIENST DER POSTERIJEN

DERDE DEEL

TITEL IV

HOOFDSTUK II

Postzegels, telegraafzegels en andere frankeerwaarden

Art. 7

§ 2. In sommige postkantoren zijn vooraf afgestempelde postzegels van 1 en 2 centiemen verkrijgbaar tot het frankeeren van drukwerken en nieuwsbladen.

Die zegels mogen niet bij kleinere hoeveelheid dan 1.000 stuks verkocht worden.

Zij zijn afgestempeld door middel van eenen rolstempel met den naam van het kantoor en de aanwijzing van het jaar der afstempeling. Zij zijn geldig gedurende dat jaar en gedurende de eerste maand van het volgende.

(Bovenstaand gedeelte is de letterlijke Nederlandstalige tekst zoals hij voorkomt in het ministerieel besluit van 21.06.1895. Volgende paragrafen zijn vrij vertaald.)

Men mag een voorraad voorafgestempelde zegels aanleggen om onmiddellijk te kunnen voldoen aan bestellingen met een belangrijke omvang. Maar het is gepast om deze reserve te beperken tot de normale noden van een week en hem, zo vlug mogelijk, te verkleinen in de laatste weken van het jaar.

Indien, na de afloop van de termijn van geldigheid, er nog voorafgestempelde zegels in het kantoor blijven, voeren de rekenplichtigen van de desbetreffende kantoren de inwisseling ervan uit volgens de voorschriften van artikel 1§3.

Behalve de postzegels van 1 en 2 centiemen, afgestempeld volgens de hierboven beschreven manier, is het formeel verboden om aan het publiek gelijk welke waarde, op voorhand gestempeld, noch door middel van een rolstempel, noch door middel van een datumstempel, te verkopen.

DIENSTORDER Nr 161 – 24.12.1906

(Vertaald)

OP VOORHAND GESTEMPELDE POSTZEGELS

III. – Volgens de bepalingen van artikel 7, § 2, titel IV van de Algemene Onderrichtingen, mogen de op voorhand gestempelde postzegels niet verkocht worden met een hoeveelheid kleiner dan 1.000 eenheden. Het is niet toegelaten af te wijken van deze regel tenzij bedoelde postzegels gevraagd worden met het oog op het aanvullen van een recente aankoop, die gebeurd is volgens de reglementaire voorwaarden.

De afgifte van de zendingen gefrankeerd met op voorhand gestempelde postzegels, moet gebeuren, met minstens 1.000 exemplaren per keer aan het loket van een postkantoor; evenwel is het minimum niet vereist voor dagbladen onmiddellijk afkomstig van de uitgevers. Voornoemde zegels hebben geen waarde wanneer ze zijn aangebracht op zendingen die in de bussen geworpen zijn (art. 27, titel II).

De op voorhand gestempelde postzegels, aangebracht op zendingen die worden teruggestuurd naar de afzenders, moeten opnieuw vernietigd worden, door het terugzendingskantoor, door middel van het stempel × Rebut Ø (art. 335, zelfde titel).

Ik vestig de ernstige aandacht van de kantoren op deze verschillende schikkingen die regelmatig uit het oog worden verloren. Ik herinner er eveneens aan dat de op voorhand gestempelde postzegels slechts mogen gebruikt worden voor het frankeren van dagbladen en drukwerk met BINNENLANDSE BESTEMMING.

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN – 1909

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN OP DE DIENST DER POSTERIJEN

TWEEDE DEEL

TITELS II & III

Art. 27.

Dagbladen en drukwerk gefrankeerd met op voorhand gestempelde postzegels.

De dagbladen en het drukwerk gefrankeerd met op voorhand gestempelde postzegels (Titel IV, art. 7), moeten afgegeven worden aan het loket, met een hoeveelheid van minimum 1.000, ofwel van het kantoor waarvan de naam voorkomt in het stempel, ofwel in één der postkantoren gelegen in dezelfde agglomeratie als het eerste.

Het minimum van 1000 exemplaren is niet vereist voor de zendingen dagbladen onmiddellijk afkomstig van de uitgevers.

De zendingen die gevonden zijn in de bussen, voorzien van dergelijke zegels, worden teruggezonden naar de afzender, indien hij gekend is; in het tegenovergestelde geval, houdt men geen rekening met de waarde van de aangebrachte zegels en worden de zendingen dienovereenkomstig getaxeerd.

Art. 335.

Stempel Rebut

De postkantoren brengen, op straffe van een terechtwijzing, het stempel Rebut aan op de correspondentie vanaf het vaststellen van de onbestelbaarheid,. De afdruk van het stempel wordt aangebracht op een plaats in de omgeving van het adres, behalve indien het gaat om zendingen gefrankeerd door middel van op voorhand gestempelde postzegels; in dit geval wordt hij aangebracht op de zegels en dient hij om ze opnieuw te annuleren teneinde het hergebruik te voorkomen.

DIENSTORDER Nr 107 – 03.11.1909

(Vertaald)

OP VOORHAND GESTEMPELDE POSTZEGELS

Volgens de bepalingen van artikel 7, § 2, titel IV van de Algemene Onderrichtingen, mogen de op voorhand gestempelde postzegels niet verkocht worden met een hoeveelheid kleiner dan 1.000 eenheden. Het is niet toegelaten af te wijken van deze regel tenzij in het geval de postzegels gevraagd worden met het oog op het aanvullen van een recente aankoop, die gebeurd is volgens de reglementaire voorwaarden.

De afgifte van de zendingen gefrankeerd met op voorhand gestempelde postzegels, moet gebeuren, MET MINSTENS 1.000 EXEMPLAREN PER KEER AAN HET LOKET, OFWEL VAN HET KANTOOR WAARVAN DE NAAM VOORKOMT IN HET STEMPEL, OFWEL VAN ÉÉN DER POSTKANTOREN GELEGEN IN DEZELFDE AGGLOMERATIE ALS HET EERSTE; evenwel is het minimum van 1.000 exemplaren niet vereist voor dagbladen ONMIDDELLIJK AFKOMSTIG VAN DE UITGEVERS. Voornoemde zegels hebben geen waarde wanneer ze zijn aangebracht op zendingen die in de bussen geworpen zijn (art. 27, titel II).

De op voorhand gestempelde postzegels, aangebracht op zendingen die worden teruggestuurd naar de afzenders, moeten opnieuw vernietigd worden, door het terugzendingskantoor, door middel van het stempel × Rebut Ø (art. 335, zelfde titel).

Ik vestig opnieuw de ernstige aandacht van de kantoren op deze verschillende schikkingen die regelmatig uit het oog worden verloren, vooral wat betreft de wijze van afgifte op de post van de zendingen zoals hierboven genoemd. Het is belangrijk dat deze schikkingen strikt nageleefd worden met het oog op het verijdelen van mogelijk bedrog en dat de onreglementaire zendingen zouden behandeld worden zoals vermeld in de laatste alinea van het voornoemd artikel 27.

Ik herinner er eveneens aan dat de op voorhand gestempelde postzegels slechts mogen gebruikt worden voor het frankeren van dagbladen en drukwerk met BINNENLANDSE BESTEMMING.

voor de Algemene Bestuurder,

L. WODON.

De laatste alinea van dit dienstorder luidt :

“ Ik herinner er eveneens aan dat de op voorhand gestempelde postzegels slechts mogen gebruikt worden voor het frankeren van dagbladen en drukwerk mt BINNENLANDSE BESTEMMING. “

De oorspronkelijke tekst waarin dit verbod werd ingesteld, werd tot op heden niet teruggevonden.

MINISTERIEEL BESLUIT – 09.09.1912

(Vertaald)

De Minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen,

Gezien het koninklijk besluit van den 12° October 1879, genomen tot uitvoering van de wet van den 30° Mei van hetzelfde jaar en, inzonderheid, artikel 107 van dat besluit,

Gezien het ministerieel besluit van den 21° juni 1895;

Besluit :

De postzegels van 1 en van 2 centiemen, op voorhand gestempeld en bestemd tot het frankeren van drukwerken en nieuwsbladen, zijn geldig tijdens het jaar van afstempeling en gedurende de twee eerste maanden van het volgend jaar.

Brussel, den 9° september 1912.

CH. DE BROQUEVILLE

DIENSTORDER Nr 573 – 02.10.1912

(Vertaald)

OP VOORHAND GESTEMPELDE POSTZEGELS.

VERLENGING VAN GELDIGHEIDSDUUR.

De wijzigingen aan de onderrichtingen ingevolge het hierboven afgedrukt besluit zijn opgegeven op het hierbij gevoegd blad.

Vr de Direkteur generaal,

BOUVEZ.

Het “hierbij gevoegd blad” werd tot op heden niet teruggevonden.

DIENSTORDER Nr 173 – 29.12.1913

(Vertaald)

OP VOORHAND GESTEMPELDE POSTZEGELS.

Volgens de bepalingen van artikel 27, titel II van de Algemene Onderrichtingen, moeten dagbladen en drukwerken gefrankeerd met op voorhand gestempelde postzegels afgegeven worden aan het LOKET, bij hoeveelheid van ten minste DUIZEND eenheden, ofwel op het kantoor waarvan de naam voorkomt in het stempel, ofwel op een postkantoor gelegen in dezelfde agglomeratie als het eerste.

Sinds kort is herhaaldelijk vastgesteld dat, tegen de voorschriften van dit artikel in, zendingen gevonden in de bussen en voorzien van zulke zegels behandeld werden als zijnde regelmatig gefrankeerd terwijl zij zouden moeten getaxeerd zijn of terug overgemaakt aan de afzenders.

Om fraude te verijdelen, is het belangrijk dat de voorgeschreven beschikkingen strikt worden nageleefd.

Ik vestig zeer speciaal de aandacht van de burelen op dit punt. Zij moeten het resultaat van de lichting van de bussen onderwerpen aan een onderzoek om na te gaan of er tussen de ingezamelde dagbladen en drukwerken, geen bij zijn die voorzien zijn van op voorhand gestempelde zegels.

ELKE ONACHTZAAMHEID DIE VASTGESTELD WORDT OP DIT VLAK MOET STRENG BETEUGELD WORDEN.

Ik herinner er aan dat postzegels van dit soort niet mogen gebruikt worden voor het frankeren van dagbladen en drukwerken bestemd voor het buitenland.

De Algemene Bestuurder,

E. BOUVEZ.

DIENSTORDER Nr 43 – 25.03.1914

(Vertaald)

OP VOORHAND GESTEMPELDE POSTZEGELS.

In opvolging van het bijzonder bevel n° 173, van 29 december laatstleden, worden de burelen verzocht om gedurende een periode van vijftien dagen, te beginnen op 30 maart eerstkomende, een statistiek bij te houden van dagbladen en drukwerken die gevonden zijn in de bussen, VOORZIEN VAN OP VOORHAND GESTEMPELDE POSTZEGELS.

De ontvangers die verantwoordelijken voor een onderontvangerij of overdraagkantoor onder hun bevel hebben zullen deze agenten de nodige instructies geven.

De bekomen statistieken moeten zo spoedig mogelijk verzonden worden naar de directie E, 3° bureel. In voorkomend geval, zal een negatieve lijst moeten overgemaakt worden.

De algemene bestuurder,

E. BOUVEZ

Tijdens de bezetting van België in Wereldoorlog I was het gebruik van voorafgestempelde postzegels door de bezetter waarschijnlijk verboden. Er zijn immers geen préo’s bekend uit de jaren 1915/1917. Tot op heden is echter geen dienstnota teruggevonden die dit verbod instelde.

DIENSTORDER Nr 83 – 25.04.1919

AFDRUKKING, ALS VEILIGHEIDSMAATREGEL,

VAN EEN NAAMSTEMPEL OP DE STRAFPORTZEGELS.

Ten einde het bedrog te vermijden dat zou kunnen voortvloeien door het bestaan, onder het publiek, van gestolen strafportzegels, zullen de rekenplichtigen de kleinen naamstempel van het kantoor, die voor de postwissels gebezigd wordt, op al de strafportzegels, welke zij in magazijn hebben, afdrukken. Dezelfde echtheidstempel zal, onmiddellijk na ontvangst, op al de strafportzegels, vervolgens door het Zegelmagazijn geleverd, gesteld worden.

Op de strafportzegels, begrepen in de bevoorrading der onderontvangerijen, aanneem- en overdraagkantoren, moet de naamstempel der ontvangerij afgedrukt worden.

De strafportzegels waarop bedoelden naamstempel voorkomt zijn alleen geldig om het strafport aan te duiden dat voor niet- of onvoldoend gefrankeerde poststukken hoeft geheven.

De rekenplichtigen moeten deze stempel zelf in bezit houden opdat er geen misbruik van gemaakt worden; zij zullen zorg dragen, het toezicht uit te oefenen dat hun daaromtrent is opgelegd.

Het spreekt vanzelf dat de aanwezigheid van den naamstempel op de strafportzegels, de kantoren niet ontslaagt de op de poststukken met strafport geplakte zegels, even als vroeger, met den dagstempel ongeldig te maken.

De Algemeene Bestuurder,

NEVEN.

MINISTERIEEL BESLUIT – 25.01.1921

(Vertaald)

De Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen en Telegrafen,

Besluit :

Artikel één. – Gelijktijdig met de zegels van 1 en 2 centiemen, worden op voorhand gestempelde postzegels van 3 centiemen te koop aangeboden, bestemd voor het frankeren van drukwerken en nieuwsbladen.

Art. 2. – De zegels hebben een gestempeld merk dat bestaat uit de naam van het kantoor en het jaar van afstempeling. Zij zijn geldig gedurende dit jaar en gedurende de eerste twee maanden van het daaropvolgende jaar.

De beschikkingen van artikelen 2 en 4 van het ministerieel besluit van 21 juni 1895 zijn er op van toepassing.

Onderhavig besluit zal in werking treden op 1 februari eerstkomend.

Brussel, de 25° januari 1921,

XAVIER NEUJEAN.

DIENSTORDER Nr 632 – 09.03.1921

(Vertaald)

Het ministerieel besluit van 25 januari 1921, hieronder afgedrukt, geeft toestemming tot het uitgeven van postzegels van 3 centiemen op voorhand gestempeld :

De postmeesters moeten de nodige onderrichtingen aan de hoofden hunner ondergeschikte (sous-comptables) kantoren geven.

De aan de onderrichtingen aan te brengen veranderingen zullen later opgegeven worden.

De Directeur generaal,

PIRARD.

MINISTERIEEL BESLUIT – 31.10.1921

De Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen en Telegrafen,

Besluit :

Artikel één : – De ministerieele besluiten van 21 Juni 1895, 9 September 1912 en 25 Januari 1921 worden ingetrokken.

Art. 2 – In sommige postkantoren worden er op voorhand gestempelde postzegels van 1, 2, 3 en 5 centiem te koop geboden, bestemd voor het frankeren van drukwerken en nieuwsbladen.

Art. 3. – Die postzegels mogen bij geen hoeveelheden van minder dan duizend stuks verkocht worden.

Art. 4 – Er staat een gestempeld merk op bestaande uit den naam van het kantoor en het jaar der stempeling. Zij zijn geldig gedurende dit jaar en gedurende de eerste twee maanden van het daaraanvolgende jaar.

Art. 5. – De door middel van op voorhand gestempelde postzegels gefrankeerde zendingen moeten bij hoeveelheden van ten minste duizend stuks aan het winket van een postkantoor afgegeven worden.

Die zegels zijn waardeloos wanneer zij op in de brievenbussen geworpen zendingen geplakt staan.

Het minimum van duizend stuks wordt niet vereischt bij het inbrengen van nieuwsbladen die rechtstreeks van de uitgevers komen.

Brussel, den 31° October 1921,

XAVIER NEUJEAN

DIENSTORDER Nr 640 – 10.12.1921

TARIEF TOEPASSELIJK OP DE NIEUWSBLADEN.

VERKOOP VAN OP VOORHAND GESTEMPELDE POSTZEGELS VAN 5 CENTIEM.

In afwijking van de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 September 1920 wordt bij het op de ommezijde afgedrukt koninklijk besluit van 7 November laatstleden het oude tarief voor de nieuwsbladen en tijdschriften die ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen, voor het jaar 1922 gehandhaafd.

Bij het insgelijks hieraan bijgevoegd ministerieel besluit wordt er tot den verkoop gemachtigd van op voorhand gestempelde postzegels van 5 centiem.

De postmeesters moeten de noodige onderrichtingen aan de hoofden hunner ondergeschikte kantoren geven.

De aan de onderrichtingen toe te brengen veranderingen zullen later opgegeven worden.

De Algemeene Bestuurder,

PIRARD.

DIENSTORDER Nr 78 – 18.09.1925

EXPLOITATIEDIENSTEN : ALLERLEI AANBEVELINGEN.

III.- Op de op voorhand afgestempelde frankeerzegels, welke aangebracht zijn op aan de afzenders terug te zenden poststukken, moet de stempel Onbestelbaarafgedrukt worden (Alg. Onderr., titel II, art. 335).

Men gelieve te waken voor de gestrenge naleving van deze reglementsbepaling, welke, naar het schijnt, vaak wordt over het hoofd gezien.

DIENSTORDER Nr 76 – 27.09.1927

VOORUIT AFGESTEMPELDE POSTZEGELS.

VI. – Het vooruit afstempelen van postzegels van 10 centiemen is toegelaten onder de voorwaarden voorzien bij artikel 15 van titel IV, 1° deel, der Algemeene Onderrichtingen.

De ingevolge dit bevel in de onderrichtingen aan te brengen wijzigingen zijn opgenomen hieronder in de bijlage.

De Algemeen Bestuurder,

Hub. KRAINS

ALGEMEENE ONDERRICHTINGEN.

TITEL IV. – 1ste en 2e deel.

(Uitgaaf 1926)

Art. 15, § 2, 2den regel, « en 5 » vervangen door « , 5 en 10 ».

DIENSTORDER Nr 10 – 11.02.1928

GEBRUIK VAN VOORUIT AFGESTEMPELDE POSTZEGELS

IN DE BETREKKINGEN MET BELGISCH CONGO.

§ 6. Rechtstreeks door de uitgevers verzonden nieuwsbladen voor Belgisch Congo mogen met vooruit afgestempelde postzegels gefrankeerd worden, onder dezelfde voorwaarden als zendingen voor het binnenland.

MINISTERIEEL BESLUIT – 10.12.1928

(Vertaald)

De Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen, Telegrafen, Telefonie en Luchtvaart;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 mei 1921, houdende goedkeuring van twee types van postzegels met het koninklijk beeld;

Gezien de ministeriële besluiten van 22 augustus 1922 en 10 november 1925, van 23 september 1926 en van 8 juli 1926, respectievelijk handelend over de uitgifte van postzegels van 30c., 75c. en van 1fr25.

Besluit :

Artikel één. – De voorraden van voornoemde waarden zullen zonder onderscheid overdrukt worden met “5c.” in het zwart.

Artikel 2. – Deze zegels zullen voorafgestempeld worden met “Bruxelles-Brussel” en verkocht uitsluitend in de kantoren van de Brusselse agglomeratie vanaf 1929.

De Algemeen Bestuurder der Posterijen is belast met de uitvoering van dit besluit.

DIENSTORDER Nr 113 – 23.12.1928

OPDRUK « 5c. » OP DE POSTZEGELS VAN 30 c., 75 c

§ 5. Op de postzegels van 30 c., van 75 c. en van fr. 1,25 welke de Dienst van het Zegel, te Mechelen, nog in voorraad heeft zal, in ‘t zwart, de opdruk « 5 c. » aangebracht worden.

Bedoelde zegels worden bedrukt « Bruxelles-Brussel » en uitsluitend en van 1929 af in de kantoren der Brusselsche agglomeratie verkocht. (Ministerieel besluit van 10 December 1928.)

De Algemeen Bestuurder,

SCHOCKAERT.

NOTA VOOR DE ONTVANGERIJEN Nr 5126 – 23.02.1929

GEBRUIK VAN BIJ VOORBAAT GESTEMPELDE POSTZEGELS IN HET WEDERZIJDSCH VERKEER TUSSCHEN BELGIË EN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG.

Met ingang van I Maart eerstkomend mogen de bij voorbaat gestempelde postzegels in het wederzijdsch verkeer tusschen België en het Groothertogdom Luxemburg gebruikt worden voor het frankeeren van drukwerken, nieuwsbladen en monsters, in dezelfde voorwaarden als in Belgische binnenlandschen dienst.

De H.H. postmeesters geven de noodige onderrichtingen aan de onder hun gezag staande kantoren.

Namens het algemeen Bestuur :

De Bestuurder van Beheer, a/i.,

LEMAIRE

DIENSTORDER Nr 281.S – 08.03.1929

De hogere overheid heeft beslist dat de vooruit afgestempelde postzegels voortaan bij gelijk welke hoeveelheid mogen verkocht worden.

Voor de Bestuurder van de administratie,

MONDUS

DIENSTORDER Nr 41 – 29.05.1929

ONBESTELBARE STUKKEN

E. De stempel « Onbestelbaar » dient niet meer gebezigd door de kantoren. Deze gedragen zich stipt naar het bepaalde bij artikel 308, 1e lid, titel II der Algemeene Onderrichtingen; de stempel « Terug aan afzender » dient afgedrukt op de vooruit afgestempelde zegels of op de frankeermachineafdrukken, wanneer deze laatste voorkomen op zendingen die niet bij vertrek gestempeld werden; de kantoren, welke dien stempel niet bezitten bezigen den radstempel.

De stempels « Onbestelbaar » dienen gefactureerd op lijst nr 274a en gestuurd naar de sectie der keuringen en voorraden, te Mechelen;

DIENSTORDER Nr 59 – 09.08.1929

GEBRUIK VAN VOORUIT AFGESTEMPELDE POSTZEGELS IN HET

WEDERZIJDSCH VERKEER TUSSCHEN BELGIË EN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG.

IV.- In het wederzijdsch verkeer tusschen België en het Groothertogdom Luxemburg mogen voor het frankeeren van drukwerken, nieuwsbladen en monsters vooruit afgestempelde postzegels worden gebezigd, onder dezelfde voorwaarden als in binnenlandsch verkeer.

De Algemeen Bestuurder,

O. SCHOCKAERT

DIENSTORDER Nr 56.S – ??.02.1930

De hogere overheid heeft beslist dat de vooruit afgestempelde postzegels voortaan ontwaard moeten worden in de normale richting.

Het mag dus niet meer gebeuren, op vraag van het publiek, zegels af te leveren omgekeerd gestempeld of in lengterichting, daarenboven zal men zich beperken tot het afleveren van waarden met gevraagde tarieven, zonder rekening te houden met het feit of de zegels behoren tot deze of gene uitgifte.

Het is verboden, door middel van het handrolstempel, zegels af te stempelen die door het publiek voorgelegd worden.

De bestellingen door middel van een postale overschrijving zullen toegelaten worden onder de gewone voorwaarden.

Voor de algemene Direktie :

De Bestuurder van de administratie,

GAUTIER.

DIENSTORDER Nr 16 – 15.02.1930

VOORUIT AFGESTEMPELDE ZEGELS

VI. – De vooruit afgestempelde postzegels mogen bij gelijk welke hoeveelheid, ja zelfs per stuk verkocht worden. Art. 27 van Titel II der Algemene Onderrichtingen blijft echter van toepassing.

De Algemeen Bestuurder,

O. SCHOCKAERT.

DIENSTORDER Nr 89 – 07.10.1930

VOORUIT AFGESTEMPELDE POSTZEGELS

De met de drukpers vooruit afgestempelde postzegels dragen voortaan, op eenvormige wijze, de melding × Belgique – België Ø, gevolgd door het jaartal.

De zegels worden bezorgd aan de verschillende kantoren die vooruit afgestempelde zegels verkoopen. Die kantoren maken daarvoor afzonderlijke aanvragen op welke zij zooveel mogelijk tegelijk met de gewone aanvragen indienen.

Met den rolstempel ongeldig gemaakte waarden mogen niet meer verkocht worden, behalve in geval van volstrekte noodzakelijkheid, inzonderheid, om aan een onvoorziene en dringende bestelling gevolg te kunnen geven.

Tot nader bericht worden echter de zegels van 20 centiemen vooruit met den rolstempel afgestempeld door de kantoren die bedoelde waarden verkoopen.

De voorraad afgestempelde zegels moet binnen de perken van de wezenlijke behoeften blijven, zoodat er bij het einde van een dienstjaar niet te veel overschot is. Uiterlijk in de 2° helft van Januari worden de op het jaartal van het vorige jaar afgestempelde zegels op het voornaamste kantoor van de hoofdplaats der omschrijving gecentraliseerd. Dat kantoor levert, in ruil van laatstbedoelde waarden, zegels van het loopend jaar af, maakt een lijst op met opgave van de hoeveelheden, welke het van elken dienst ontvangt, en voegt die lijst bij de aanvraag om inwisseling van de, in voorkomend geval, in het begin van Maart aan Bestuur C, 2° bureel, te zenden vervallen waarden.

Kantoren, die er niet toe gemachtigd zijn zich in gewone omstandigheden van vooruit afgestempelde zegels te voorzien, mogen voortaan aan het voornaamste kantoor van de hoofdplaats der omschrijving de hoeveelheden, die zij onmiddellijk noodig hebben, aanvragen. Bij de bestellingen dient een taksvrije postwissel voor het gezamenlijk bedrag van de waarden gevoegd. Behalve de door de uitgevers verzonden nieuwsbladen, moeten de door middel van afgestempelde zegels gefrankeerde zendingen aan het winket van een postkantoor worden afgegeven bij hoeveelheden van ten minste 1.000 stuks, indien het zegels van 1, 3, 5 en 10 centiemen geldt, en van 10.000 stuks, wanneer voor de frankeering geheel of gedeeltelijk zegels van 20 centiemen gebezigd worden.

De ingevolge dit bevel in de onderrichtingen aan te brengen wijzigingen worden later bekendgemaakt.

De Algemeen Bestuurder,

O. SCHOCKAERT.

DIENSTORDER Nr 12485 – 29.11.1930

Bestuur E – 3° Bureel

Nota voor de postkantoren

De verhooging van het tarief voor drukwerken zal waarschijnlijk oorzaak zijn dat groote hoeveelheden soortgelijke zendingen zullen afgegeven worden die, vóór het einde dezer maand, niet kunnen behandeld worden.

Gedurende de 5 eerste dagen van December zullen de kantoren de tegen het huidige tarief gefrankeerde drukwerken die hun zullen toekomen zonder van den stempel “T” te zijn voorzien, als regelmatig gefrankeerd beschouwen.

Namens het algemeen Bestuur:

De Bestuurder van Beheer a/i.,

Peeters

DIENSTORDER Nr 12540 – 05.12.1930

Bestuur E – 3° Bureel

Nota voor de ontvangerijen

Gezien de groote hoeveelheden drukwerken die in de laatste dagen van November afgegeven werden, zullen waarschijnlijk de verzendingen met soortgelijke voorwerpen tegen het vroeger tarief gefrankeerd, niet voor 8 December geeindigd zijn. Het toegestaan termijn waarvan spraak in mijne nota Nr 12485 van 29 November l.l. is verlengd tot en met 10 dezer.

Namens het algemeen Bestuur:

De Bestuurder van Beheer a/i.,

Peeters

DIENSTORDER Nr 9 – 19.02.1931

AANBRENGEN VAN DE OPDRUKKEN × 2 c. Ø EN × 10 c. Ø, ONDERSCHEIDENLIJK OP DE POSTZEGELS VAN 3 CENTIEMEN EN VAN 60 CENTIEMEN.

II. – Postzegels van 3 centiemen en van 60 centiemen worden voortaan niet meer geleverd. Een blauwe opdruk × 2c. Ø en een zwarte opdruk × 10c. Ø worden onderscheidenlijk op deze in den voorraad zijnde waarden aangebracht; de zegels van 60c. worden daarenboven vooruit afgestempeld door er de melding × Belgique-België Ø op te drukken.

De onderrichtingen omtrent het terugzenden, naar het Zegelmagazijn, van de volle bladen zegels van 3 en van 60 centiemen zullen afzonderlijk bekendgemaakt worden.

De Algemeen Bestuurder,

O. SCHOCKAERT.

NOTA AAN DE ONTVANGERIJEN Nr 731F – 04.06.1931

Er werd besloten dat de hulppostkantoren niet mogen deelnemen aan den verkoop der op voorhand afgestempelde postzegels.

Namens het Algemeen Bestuur :

Vr. den Bestuurder van Beheer,

HOUTMAN

MINISTERIEEL BESLUIT – 23.10.1931

(Vertaald)

De Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie,

Besluit :

Artikel 3. – De zegels van 40c. en van 70c. die nog in voorraad zijn zullen overdrukt worden met “10c” in het zwart en voorafgestempeld worden met de melding “Belgique-1932-België”

De Directeur-generaal van de Posterijen is belast met de uitvoering van dit besluit.

DIENSTORDER Nr 68 – 04.11.1931

AANBRENGEN VAN DEN OPDRUK × 10 c. Ø OP DE POSTZEGELS VAN 40 EN 70 CENTIEMEN.

II. – Postzegels van 40 centiemen en van 70 centiemen worden voortaan niet meer afgeleverd. Een zwarte opdruk van × 10 c. Ø wordt op die in den voorraad zijnde zegels aangebracht en deze worden afgestempeld door er de melding × Belgique-België Ø op te drukken.

De Algemeen Bestuurder,

O. SCHOCKAERT.

NOTA VOOR DE POSTKANTOREN Nr 5675 – 29.12.1931

OP VOORHAND AFGESTEMPELDE POSTZEGELS.

Volgens de bepalingen van artikel 27, titel II van de Algemene Onderrichtingen, moeten dagbladen (met uitzondering van de zendingen onmiddellijk afkomstig van de uitgevers) en de drukwerken gefrankeerd door middel van op voorhand afgestempelde postzegels afgegeven worden aan het WINKET, met een hoeveelheid van minstens DUIZEND stuks.

Sinds kort, is herhaaldelijk vastgesteld dat, tegen de voorschriften van dit artikel in, zendingen gevonden in de bussen en voorzien van zulke zegels behandeld werden als zijnde regelmatig gefrankeerd, terwijl zij zouden moeten getaxeerd zijn of terug overgemaakt aan de afzenders.

Om fraude te verijdelen (Herbruik van reeds gediende voorafgestempelde zegels), is het belangrijk dat de voorgeschreven beschikkingen strikt worden nageleefd.

Ik vestig zeer speciaal de aandacht van de burelen op dit punt. Zij moeten het resultaat van de lichting van de bussen onderwerpen aan een onderzoek om na te gaan of er tussen de ingezamelde dagbladen en drukwerken, geen bij zijn die voorzien zijn van op voorhand gestempelde zegels.

Bovendien, als zendingen gefrankeerd met zulke zegels sporen vertonen van lijm rond de zegels, moet men het feit signaleren aan M. de Drp en hem de verdachte poststukken opzenden.

Ik herinner er aan dat op voorhand gestempelde postzegels niet mogen gebruikt worden voor het frankeren van dagbladen en drukwerken bestemd voor het buitenland (Groothertogdom Luxemburg en Belgisch Congo uitgezonderd).

Namens het algemeen Bestuur,

De Bestuurder van Beheer a.i.,

PEETERS.

DIENSTORDER Nr. 66 – 31.12.1932

3. Sommige handelshuizen laten, inzonderheid naar aanleiding van reclamewedstrijden, tal van drukwerken uitdeelen waarbij een over de post weer te zenden antwoordformulier behoort. Die formulieren hebben vaak den vorm van een postkaart. Tot voorkoming van het taxereen van die kaarten, welke de afzenders ten onrechte tegen het tarief voor drukwerken frankeeren, wordt den kantoren van afgifte aanbevolen stappen te doen bij de betrokken firma’s, om deze er toe te brengen op de antwoordkaarten aan te wijzen welk tarief bij de terugzending er van dient toegepast.

9. Om te voorkomen dat afgestempelde zegels opnieuw worden gebruikt, dring ik er andermaal op aan dat de voorschriften van artikel 27 van Titel II, Alg. Onderrn (afgifte aan het winket en minimum van 1.000 zendingen) strikt nageleefd worden. Zooals vroeger werd voorgeschreven, dienen de in de bus gevonden poststukken grondig nagezien ten einde de zendingen te ontdekken die met afgestempelde zegels mochten gefrankeerd zijn.

In voorkomend geval worden die zendingen aan de afzenders terugbezorgd en worden aan dezen de noodige onderrichtingen gegeven.

De door de uitgevers ter post bezorgde zendingen worden nauwlettend en voortdurend nagezien, vooral uit het oogpunt van het wedergebruiken van zegels en het mag niet gedoogd worden dat een te groot aantal afgestempelde zegels op één en hetzelfde pak voorkomen.

Bij den verkoop aan het winket behooren de bedienden er op te wijzen onder welke voorwaarden die zegels moeten gebruikt worden.

Aan de kantoren van de agglomeraties Antwerpen, Brussel en Luik worden zegels bezorgd waarop onderscheidenlijk het stempelmerk Antwerpen, Bruxelles (Brussel) en Liége staat; het merk × Belgique-België Ø dient voor de andere kantoren van het land.

De algemeen Bestuurder,

O. SCHOCKAERT

Het ministerieel besluit of dienstorder dat toestemming verleende tot het overdrukken van de zegels van 40c. (OBP 284) en 70c. (OBP 287) met een waardeverandering naar 10c., samen met een voorafstempeling BELGIQUE/1933/BELGIË, werd tot op heden niet teruggevonden.

Het ministerieel besluit of dienstorder dat toestemming verleende tot het overdrukken van de zegel van 40c. (OBP 284) met een waardeverandering naar 10c., samen met en voorafstempeling BELGIQUE/1934/BELGIË, werd tot op heden niet teruggevonden.

DIENSTORDER Nr 30 – 29.04.1936

Bij wijze van publiciteit verzonden monsters.

Van 1 Mei aanstaande af, zal het Bestuur een dienst op proef stellen voor het uitreiken van reclamemonsters waarvan het tarief zal vastgesteld worden op 10 centiem per 50 gram, zonder minimumport.

Dit regime zal van toepassing zijn op :

1°) de ongeadresseerde monsters, in de gewone voorwaarden (art. 352 en 354, T. II der Alg. onderr.);

2°) de geadresseerde monsters die met ten minste 1000 exemplaren te gelijk afgegeven worden.

Het is geoorloofd bij al deze monsters één of verschillende drukwerken te voegen en op de verpakking een gedrukten reclametekst aan te brengen. Geldt het geadresseerde zendingen, dan moeten naam en adres van den bestemmeling duidelijk zijn en gesteld worden zoodat zij wel afgezonderd zijn van den tekst die op de verpakking voorkomt.

Het samenvoegen onder één omslag van verscheidene monsters, verzonden voor rekening van verschillende personen, zal niet toegelaten worden; het weze nochtans verstaan dat een handelshuis onder een enkel verpakking monsters mag verzenden van verschillende producten waarvan het vertegenwoordiger is.

De zendingen moeten op zoodanige wijze worden verpakt dat, bij de behandeling, de bedienden zich niet verwonden noch de monsters de andere poststukken bevuilen of beschadigen (art. 4 en 31, zelfde titel). Zij mogen gesloten worden door middel van een etiketje of van een metalen haakje zooals dat, welke bij het brocheeren van tijdschriften gebruikt wordt; in dergelijk geval, rust het nazicht uitsluitend op het kantoor van afgifte, dat bij peilingen de zendingen naziet.

De geadresseerde monsters moeten aan het winket derwijze aangeboden worden dat men ze gemakkelijk kan tellen; wanneer het port de 10 centiem niet overtreft, is de frankeering door middel van machineafdrukken of van vooruit afgestempelde postzegels verplichtend.

Ten einde te voorkomen dat zekere groote firma’s zich het nieuw tarief ten nutte maken om goederen op te sturen, moeten bedoelde monsters, zoo voor inhoud als voor gedrukten tekst, gansch dezelfde zijn.

Zooals men er zich kan rekenschap van geven, vervangt de nieuwe reglementeering, terwijl zij ze uitbreidt, de bepalingen van het laatste lid van art. 21, zelfden titel. Op te merken, onder andere, dat het Hoofdbestuur in het voorafgaand onderzoek der specimens niet meer zal tusschenkomen; de afgegeven monsters zullen dus onmiddellijk mogen verzonden worden.

Daar bedoelde monsters als reclame rondgedeeld worden, zullen zij naar alle waarschijnlijkheid geen groote afmetingen hebben; doet het geval zich nochtans voor, dan raadplege men het Hoofdbestuur, dat zich het recht voorbehoudt de zendingen die niet gemakkelijk in de brievenbussen kunnen gestoken worden te weigeren.

Het bestellen der reclamemonsters zal zooveel mogelijk door de gewone bestellers dienen verzekerd; te dien einde, mag de uitreiking tot een volgende ronde uitgesteld en zelfs desnoods over verscheidene dagen verdeeld worden.

Wat ook het aantal afgegeven zendingen weze, zal geen korting op het port toegestaan worden want het verzaken aan het minimumport der monsters (50 centiem) maakt voor de verzenders een waardeerbare winst uit.

De H.H.Drp gelieven, na een proeftermijn van 6 maanden, ’t zij einde October aanstaande, volgens de inlichtingen die zij ten gepasten tijde bij de kantoren van hun Gewest zullen inwinnen, aan Dtp E (3e bureel) verslag in te dienen en inzonderheid op te geven :

1°) de ondervonden moeilijkheden en desvoorkomend de te treffen maatregelen om ze te verhelpen;

2°) de uitgaven, die de bestelling zou veroorzaakt hebben.

Zij worden daarenboven verzocht een tabel van het hierna aangelegd model in te zenden :

DIENSTORDER Nr 39 – 10.06.1936

EXPLOITATIE

Voor publiciteit verzonden monsters

Om het verminderd tarief van 10 centiem per 50 gram te kunnen genieten (dienstnota nr 30 van 29.4.36) moeten, in den regel, de voor publiciteit verzonden monsters gemakkelijk in de brievenbussen kunnen gestoken worden. Te dien einde, werden de volgende afmetingen tijdelijk vastgesteld als volgt : dikte 1½ centimeter; breedte 15 centimeter en lengte 20 centimeter.

Wat betreft de voor publiciteit verzonden monsters, die grootere afmetingen hebben, mogen deze insgelijks tegen hetzelfde tarief aangenomen worden, doch mits toepassing van een bijkomende taks van 10 centiem per voorwerp, om rekening te houden met de grootere moeilijkheden van uitreiking door onze bestellers.

De frankeering der geadresseerde monsters en, desvoorkomend, de bijkomende taks moeten door middel van machineafdrukken of van vooruit afgestempelde postzegels vertegenwoordigd zijn.

Voor de taksen, die meer dan 10 centiem bedragen, mag men bij afwijking van de bepalingen van art. 27, T. II, Alg. Onderr. afgestempelde postzegels van 20 centiem gebruiken wanneer de afgifte min dan 10.0000 exemplaren bedraagt.

Deze postzegels dienen, desnoods, aan het kantoor Brussel 1 aangevraagd.

De kantoren worden daarenboven ontslagen van de door middel van de machine gefrankeerde zendingen te stempelen.

xxx

Buiten de inlichtingen, welke na afloop der proefneming aan den H.Drp dienen verstrekt, worden de kantoren, die voor publiciteit verzonden monsters met de hierboven aangeduide afmetingen (1½ x 15 x 20) uitgereikt hebben verzocht te laten weten of het wenschelijk ware deze afmetingen te wijzigen.

MINISTERIEEL BESLUIT – 12.09.1936

Maatregelen tot uitvoering van de in het koninklijk besluit van 10 September 1936 vervatte bepalingen (binnenlandsche dienst).

De Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie,

Gezien de artikelen 25 en 165 van het koninklijk besluit van 10 September 1936;

Besluit :

HOOFDSTUK II. – Poststukken over ‘t algemeen.

Afdeeling I. – Vooruit afgestempelde postzegels.

Art. 3. In de postkantoren mogen vooruit afgestempelde postzegels van 2, 5, 10 en 20 centiemen worden te koop geboden, welke zegels bestemd zijn voor het frankeeren van drukwerken, nieuwsbladen en monsters.

Art. 4. Op die zegels is afgedrukt een stempelmerk met het jaar van afstempeling en de melding « Belgique-België » of den naam van het kantoor belast met den verkoop.

Bedoelde zegels zijn geldig gedurende het door dat stempelmerk aangewezen jaar en gedurende de eerste twee maanden van het daaropvolgende jaar.

Art. 5. De met die zegels gefrankeerde zendingen moeten aan het winket van een postkantoor worden afgegeven bij ten minste 1,000 stuks, gefrankeerd met zegels van 2, van 5 of van 10 centiemen en bij ten minste 10,000 stuks, gefrankeerd met zegels van 20 centiemen.

Vooruit afgestempelde zegels zijn waardeloos wanneer zij geplakt zijn op in brievenbussen gestoken zendingen.

Voormelde minima zijn niet vereischt voor rechtstreeks door de uitgevers ter post bezorgde nieuwsbladen.

DIENSTORDER Nr 69 – 04.11.1936

VOORUIT AFGESTEMPELDE POSTZEGELS

Vastgesteld werd, dat zekere inrichters van voetbalpronostieken voor het verzenden van hun bulletijns omslagen gebruiken, die derwijze opgemaakt zijn, dat zij kunnen gebezigd worden door de bestemmelingen voor het terugsturen van voormelde bulletijns. Deze omslagen worden in groot getal afgegeven en zijn, bij het vertrek, gefrankeerd door middel van vooruit afgestempelde postzegels.

Ten einde het opnieuw gebruiken van beoogde postzegels te voorkomen zullen de kantoren er voor zorgen deze laatste onbruikbaar te maken met den radstempel. De kantoren van bestemming zullen die zendingen zorgvuldig nazien en de postzegels, die ongeschonden mochten zijn gebleven, nietig maken.

DIENSTORDER Nr 77 – 08.12.1937

OP VOORHAND AFGESTEMPELDE ZEGELS

Ten einde de kantoren te ontlasten van het afstempelen van de met groote hoeveelheden afgegeven drukwerken, tijdschriften en monsters zal het Bestuur met ingang van 1 Januari 1938 af op voorhand ongeldig gemaakte zegels van 15, 20, 25, 30 en 50 centiemen in omloop brengen. Deze zegels worden ongeldig gemaakt met een onregelmatig zeshoekig stempelmerk waarin, buiten de aanduiding “Belgique-België” en het jaartal, deze van de maand van afgifte zal voorkomen. Zij zullen enkel mogen gebruikt worden voor het frankeeren van bovenvermelde zendingen, uitsluitelijk door het kantoor Brussel 1 verkocht en blijven geldig gedurende twee maanden na verloop van deze van afgifte.

Voor het bekomen van dergelijke zegels in de andere postkantoren, behalve in de agentschappen, moeten de belanghebbenden er het bedrag van storten op ‘t oogenblik der bestelling. Deze zal aangenomen worden tegen afgifte van het bewijs van storting af te scheuren van een gewonen postwissel nr 901. De bestelling zal omstandig opgegeven worden op de zijstrook en de postwissel zelf zal taksvrij worden uitgegeven op naam van den rekenplichtige 4e sectie, Brussel 1. De gevraagde zegels zullen rechtstreeks worden verzonden onder ambtshalve aangeteekenden omslag, met nummeretiket voorzien.

De huidige waarden van 2, 5 en 10 centiemen zullen voorts met het rechthoekig merk Belgique-België met jaartal ongeldig worden gemaakt en mogen gebruikt gedurende het jaar van afgifte en de twee eerste maanden van het volgende jaar.

Het minimum van elke afgifte, gefrankeerd door middel van op voorhand afgestempelde zegels van ‘t zij gelijk welke waarde, wordt eenvormig op 1000 stuks gebracht. Nochtans wordt dit minimum niet vereischt voor de nieuwsbladen, welke rechtstreeks door de uitgevers worden afgegeven.

De op voorhand afgestempelde zegels van 15 à 50 centiemen die niet zouden gebruikt worden, binnen de voorgeschreven tijdruimte, mogen terugbetaald worden door tusschenkomst van het kantoor van afgifte der zendingen en op voorwaarde dat de zegels voorgelegd worden zooals zij werden verkocht, wil zeggen per volledige of gedeeltelijke bladen, tenzij het maar enkele losse waarden geldt.

DIENSTORDER Nr 5 – 15.03.1938

ONBESTELBARE STUKKEN : HERINNERING AAN DE ONDERRICHTINGEN.

II. – Niettegenstaande herhaaldelijk werd gewezen op de ter zake geldende onderrichtingen, worden nog steeds talrijke verzuimen vastgesteld op het stuk van ongeldigmaking van de vooruitafgestempelde postzegels en de machineafdrukken op zendingen, welke door de kantoren uit de provincie als onbestelbaar worden teruggezonden.

Het Bestuur dringt er andermaal op aan dat, overeenkomstig de bepalingen van art. 308, Titel II der Algemene Onderrichtingen, de postzegels of de machineafdrukken op soortgelijke zendingen met den stempel × Terug aan afzender Ø of, bij gebrek aan dien stempel, met den radstempel gemerkt worden.

Het wordt den onmiddellijke oversten aanbevolen er met zorg voor te waken dat voormelde onderrichtingen nauwgezet toegepast worden.

De Directeur-generaal,

O. SCHOCKAERT.

DIENSTORDER Nr 53 – 28.12.1938

POSTZEGELS OP VOORHAND AFGESTEMPELD

De Hoogere Overheid heeft besloten dat, met ingang van 1 Januari 1939, de aanwijzing “Belgique – België” die op de op voorhand afgestempelde zegels voorkomt zal worden vervangen door een afdruk verbeeldende een posthoorn. Niets is gewijzigd betreffende de geldigheid dezer postzegels.

DIENSTORDER Nr 9 – 03.03.1939

VOORUIT AFGESTEMPELDE ZEGELS

Ten einde het gebruik van de vooruit afgestempelde zegels te bevorderen, zal een systeem worden op proef gesteld waarbij al de vooruit afgestempelde zegels tot een enkel regiem worden vereenigd en de bezwaren, voortspruitende inzonderheid uit het beperken van den geldigheidsduur, worden vermeden.

Deze geldigheidsduur zal, eenvormigheidshalve, voor al de waarden worden gebracht op één jaar, met ingang ‘t zij van het begin des jaars, ‘t zij van het begin van het tweede halfjaar. De tusschen 1 Januari en 30 Juni aan de postkantoren afgeleverde zegels zullen dus geldig zijn tot 31 December, deze afgeleverd van 1 Juli tot 31 December, tot 30 Juni van het volgende jaar. Een merk van afstempeling zal op bedoelde zegels worden gedrukt.

De binst een halfjaar aan de kantoren afgeleverde zegels zullen nog tijdens het volgende halfjaar mogen worden verkocht doch zullen op het einde van dit laatste ophouden geldig te zijn.

Zooals vroeger werd bepaald, mogen de vooruit afgestempelde zegels slechts worden gebruikt tot het frankeeren van de belangrijke afgiften drukwerken, tijdschriften en monsters (Titel II, art. 27).

De voorwaarden van aflevering en tekoopstelling van deze zegels blijven onveranderd.

De zegels van 2c., 5c en 10c. welke het vroegere type van afstempeling dragen (posthoorn met jaartal 1939) zullen tot 29 Februari 1940 geldig blijven.

Er is niets gewijzigd, wat de zegels van 15c. tot 50c. betreft, waarvan het afstempelwerk, van zeshoekigen vorm, de aanduiding bevat van de maand gedurende dewelke de waarden uitgegeven werden.

DIENSTORDER Nr 3 – 31.03.1941

VOORUIT AFGESTEMPELDE POSTZEGELS

II Het sedert Maart 1939 als proef ingevoerd stelsel waarbij voor alle vooruit afgestempelde postzegels dezelfde geldigheidsduur wordt bepaald, is definitief aangenomen.

De Directeur-generaal,

O. SCHOCKAERT.

DIENSTORDER Nr 40 – 01.10.1946

INTERNATIONALE DIENST

GEBRUIK VAN VOORUIT AFGESTEMPELDE POSTZEGELS

De vooruit afgestempelde postzegels mogen voortaan gebruikt worden voor het frankeeren van nieuwsbladen, drukwerken en monsters met bestemming naar het buitenland, in dezelfde voorwaarden als in binnenlandschen dienst (art. 72, 3° Boekdeel der Algemene Onderrichtingen).

Nochtans – en de aandacht van de kantoren wordt bijzonder op dit punt gevestigd -, moeten de aldus gefrankeerde zendingen op den omslag de aanduiding van de plaats van herkomst dragen (art. 4, § 2, Verzameling van de Onderrichtingen over den Internationalen Dienst).

Deze bijzonderheid is echter niet toepasselijk op de zendingen bestemd voor de Kolonie en het Groot-Hertogdom Luxemburg.

De afgiften mogen overigens zendingen voor verschillende landen bevatten.

Aangezien de taksen voor de nieuwsbladen van enkelvoudig port afgegeven door de uitgevers, en die der drukwerken onderscheidenlijk 30c. en 60c. beloopen, mogen er aanvragen om vooruit afgestempelde postzegels van deze bedragen in den gewonen vorm worden ingediend.

Daar de minimum-taks van de monsters voor het buitenland vastgesteld is op 1,20 fr, zullen de afgevers voor deze frankeering twee zegels van 60c. moeten gebruiken.

DIENSTORDER Nr 7 – 14.02.1947

GEBRUIK VAN VOORUIT AFGESTEMPELDE POSTZEGELS.

Bij Dienstnota nr. 40, § 1 van 1.10.46 werd het gebruik van vooruit afgestempelde postzegels toegelaten voor het frankeeren van zekere zendingen met bestemming naar het buitenland.

Alhoewel bij deze gelegenheid de aandacht gansch bijzonder werd gevestigd op de noodzakelijkheid de plaats van herkomst op de omslagen dezer zendingen te doen voorkomen, werd herhaaldelijk vastgesteld dat deze beschikking niet immer nageleefd wordt.

Bijgevolg worden de kantoren verzocht de voorschriften van voormelde Dienstnota aandachtig te herlezen en al de soortgelijke zendingen die hun ter afgifte worden aangeboden zorgvuldig na te zien onder oogpunt der voorziene beschikkingen.

DIENSTORDER Nr 24 – 14.06.1949

UITGIFTE VAN VOORUITAFGESTEMPELDE EN OVERDRUKTE

POSTZEGELS.

Krachtens een ministerieel besluit van 3 Juni 1949, wordt een opdruk “5c.” aangebracht op de in voorraad zijnde zegels van 15c., 30c. en 40c. van het type “Kleine Staatszegel”; de zegels van 70c. en 75c. van hetzelfde type worden overdrukt “20c.”.

Anderzijds worden de in voorraad zijnde zegels met toeslag welke in 1948 ten bate van de “Ed. Anseele Stichting” werden uitgegeven, t.t.z. deze van 65c. + 35c., 90c. + 60c., 1,35fr. + 1,15fr. en 3,15fr. + 1,85fr. respectievelijk overdrukt “10c.”, “40c.”, “80c.” en “1,20fr.”.

Al de hierboven bedoelde zegels worden daarenboven vooruitafgestempeld.

De aanvragen van de zegels type “Kleine Staatszegel” overdrukt en vooruitafgestempeld, mogen van nu af ingediend worden, door de kantoren die gemachtigd zijn vooruitafgestempelde zegels te verkopen.

Deze van het type “Anseele” zullen slechts te koop gesteld worden door de kantoren die beschikken over een verkoopdienst voor verzamelaars : Brussel 1, Antwerpen 1, Luik 1 en Gent 1, van 18 Juni e.k. af en tot uitputting van de beschikbare voorraad.

DIENSTORDER Nr 25 – 20.06.1949

COMPTABILITEIT

1 – Postwaarden

Vooruitafgestempelde en overdrukte postzegels

“Anseele” – Stopzetting der intekeningen

Gevolg aan dienstnota nr 24 van 14 Juni 1949 “Technische Directie”.

Daar de beschikbare voorraad van voornoemde waarden uitgeput is, dient, bij ontvangst van onderhavige nota, de aanneming van de stortingsbulletijns ten bate van postcheckrekening nr 556.30 van de Dienst der Verzamelaars van Brussel 1, die betrek hebben op een bestelling van deze zegels, stopgezet.

Het weze verstaan dat de intekeningen welke uitsluitend bestrekking hebben op de vooruitafgestempelde en overdrukte postzegels van het type “Kleine Staatszegel”, moeten blijven aanvaard.

DIENSTORDER Nr 30 – 28.07.1950

VOORUITAFGESTEMPELDE ZEGELS

Ieder kwartaal, dienen aanzienlijke hoeveelheden vervallen vooruitafgestempelde zegels ter vernietiging opgestuurd.

De betrokken rekenplichtigen worden er aan herinnerd dat, overeenkomstig de schikkingen van het art. 136 van het 6° boekdeel der Algemene Onderrichtingen de voorraden strikt tot de werkelijke behoeften dienen beperkt, ‘t is te zeggen, tot de hoeveelheden die vermoedelijk nodig zijn voor één of drie maand, naar gelang het geval.

Zo nodig, mogen bijzondere aanvragen ingediend worden, om aan onvoorziene bestellingen te kunnen voldoen.

DIENSTORDER Nr 50 – 11.12.1951

VOORUIT AFGESTEMPELDE ZEGELS.

Er wordt gemeld dat talrijke kantoren verzuimen, voor de terugzending aan de afzenders de vooruit afgestempelde zegels of de frankeermachineafdrukken indien deze laatste voorkomen op zendingen welke bij vertrek niet werden afgestempeld, ongeldig te maken door een afdruk van de stempel “Terug aan afzender” of van de rolstempel.

Met het doel aan soortgelijke onregelmatigheden een einde te stellen, zullen de onmiddellijke oversten de beschikkingen van art. 163 van het 4° boekdeel der Algemene Onderrichtingen, aan de aandacht van het betrokken personeel wel willen herinneren.

Bovendien, is het wel verstaan dat de bestemmingskantoren van onbestelbare stukken zorgvuldig soortgelijke zending bij aankomst zullen nazien en de zegels, welke onaangeroerd bleven, ongeldig maken. Desnoods zullen zij per bulletijn nr. 107 of per nota aan de gewestelijk directeur de kantoren opgeven die systematisch zouden verzuimen de hierboven herinnerde onderrichtingen toe te passen.

POSTBOEK – 01.1953

OFFICIEEL POSTBOEK VAN BELGIË

Nr. 146 – JANUARI 1953

Algemene inlichtingen over de Postdienst :

BINNENLANDSE DIENST

Gewone brieven

Nieuwsbladen, drukwerken en boeken

Pag. 25 : Uitsluiting van het tarief voor drukwerken

Worden niet tegen het tarief voor drukwerken aangenomen :

a) …

b) …

c) de niet-afgestempelde zegels en andere frankeerwaarden alsmede de vooruit afgestempelde zegels welke nog niet gebezigd werden;

d) …

Algemene bepalingen voor de zaakpapieren,

monsters, nieuwsbladen en andere drukwerken

Pag. 27 : Vooruit afgestempelde postzegels

De met vooruit afgestempelde postzegels gefrankeerde nieuwsbladen, drukwerken en monsters moeten met ten minste 1.000 stuks aan het winket van een postkantoor afgegeven worden.

Dit minimum wordt niet vereist voor de nieuwsbladen welke rechtstreeks door de uitgevers worden afgegeven (1).

De vooruit afgestempelde postzegels zijn zonder waarde wanneer ze op in de postbussen gestoken zendingen voorkomen. Hun geldigheidsduur is vastgesteld op één jaar en vangt aan hetzij bij het begin van het jaar, hetzij met ingang van het tweede halfjaar. De tussen 1 Januari en 30 Juni afgeleverde zegels zijn dus geldig tot 31 December; deze die verschaft werden van 1 Juli tot 31 December; zijn het tot 30 Juni van het volgend jaar. Een in die zin opgestelde afdruk is op de zegels aangebracht.

(1) In buitenlandse dienst, moeten de aldus gefrankeerde zendingen, behalve deze bestemd voor Belgisch Congo en het Groothertogdom Luxemburg, op de adreszijde de aanduiding van de plaats van herkomst dragen.

Postzegels, kaartbrieven, postkaarten en kaarten van adresveranderingen

Pag. 47 : Vooruit afgestempelde zegels

Sommige postkantoren mogen ook vooruit afgestempelde zegels verkopen van 5, 10, 20, 40 en 80 c., tot frankering van drukwerken, nieuwsbladen en monsters.

Pag. 48 : Geldigheid

De vooruit afgestempelde zegels zijn geldig onder de voorwaarden gesteld op bladzijde 27, rubriek × Vooruit afgestempelde zegels Ø, 3° lid.

De op te plakken of opgedrukte postzegels mogen door middel van een doorslagstempel gemerkt worden met de beginletters van de afzender. Zij mogen, op straf van ongeldigheid, generlei andere wijziging of bereiding ondergaan.

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN – 01.07.1953

Verzameling van de Onderrichtingen over de Internationale Dienst

TWEEDE DEEL

DIENST VAN DE BRIEVENPOST

HOOFDSTUK EEN

BEPALINGEN BETREFFENDE AL DE CATEGORIEEN VAN ZENDINGEN

Afdeling I. – Algemene bepalingen

Art. 10

§ 2. – Wijzen van frankering

De nieuwsbladen, drukwerken en monsters mogen ook door middel van vooruitafgestempelde zegels worden gefrankeerd in de voorwaarden voorzien bij art. 72, § 2, van het 3° Boekdeel der A.O. In internationale dienst evenwel, moeten de aldus gefrankeerde zendingen, behalve deze bestemd voor Belgisch-Kongo en het Groothertogdom Luxemburg, op de adreszijde de plaats van herkomst aanduiden.

DIENSTORDER Nr 35 – 01.09.1953

(Vertaald)

De firma UNIGRO zal eerlang op het postkantoor van Sint-Niklaas (Waas), 700.000 catalogussen afgeven die gefrankeerd zullen zijn met 0.60 Fr.

Om tijd te winnen en, ten uitzonderlijke titel zullen de zegels, nodig voor de frankering van deze zendingen voorafgestempeld zijn, dit wil zeggen op bladen door middel van een datumstempel met inktrol. Daar het stempelmerk bestaat uit een afdruk van de datumstempel, gevolgd door een vlam, zullen sommige zegels slechts de evenwijdige lijnen van de vlam dragen. Deze zendingen zijn als regelmatig te aanzien.

De kantoorhoofden gelieven de aandacht van het personeel op deze bijzonderheid te vestigen.

Dit is de eerste van een lange reeks gelijkaardige dienstorders. Voor de overige wordt verwezen naar de speciale rubriek “De UNIGRO-zegels”

DIENSTORDER Nr 52 – 29.12.1953

TECHNISCHE DIRECTIE

1 – Postwaarden

Overdrukte en vooruitafgestempelde postzegels

Krachtens een ministerieel besluit van 30 November 1953 zullen de postzegels van 65 c. en 90 c. van het type “Heraldieke Leeuw” die nog in voorraad zijn, met opdruk “20 c.” bekleed worden en daarenboven vooruitafgestempeld.

Om technische redenen, zal het stempelmerk de gebruikelijke posthoorn niet dragen.

De voornoemde waarden zullen van 1.1.1954 af in omloop gebracht worden.

MINISTERIEEL BESLUIT – 14.05.1954

De Minister van Verkeerswezen,

Gelet op het koninklijk besluit van 10 September 1936 tot codificatie van de postwetgeving in binnenlandse dienst, namelijk op artikel 165;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 September 1936 houdende uitvoeringsmaatregelen van de beschikkingen vervat in het koninklijk besluit van 10 September 1936 tot codificatie van de postwetgeving in binnenlandse dienst, gewijzigd door het ministerieel besluit van 12 September 1938, namelijk op artikelen 3 en 4;

Gelet op de wet van 23 December 1946 houdende oprichting van de Raad van State, en namelijk op artikel 2, tweede lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid,

Besluit :

Artikel 1. De tekst van de artikelen 3 en 4 van het ministerieel besluit van 12 September 1936, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 September 1938, wordt door volgende vervangen :

« Art. 3. In de postkantoren mogen, voor het frankeren van drukwerken, nieuwsbladen en monsters, vooruit afgestempelde postzegels van 5, van 10, van 20, van 40, van 60, van 80 centiemen en van 1 frank worden te koop gesteld.

» Art. 4. Deze zegels zijn voor de frankering geldig gedurende twee jaar; zij dragen een gedrukt stempelmerk met in een rechthoekig kader, de posthoorn, het jaartal van tekoopstelling alsmede dit van het tweede jaar van geldigheid. »

Art. 2. Deze beschikkingen zullen van kracht worden met ingang van 1 Juli 1954.

Brussel, de 14 Mei 1954.

E. ANSEELE.

KONINKLIJK BESLUIT – 29.04.1955

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 September 1936, tot codificatie van de postwetgeving in binnenlandse dienst, en van het besluit van de Regent van 10 December 1948 waarbij wijzigingen worden gebracht aan de posttarieven van de geadresseerde drukwerken.

Overwegende dat het betaamt voor de dringende geadresseerde drukwerken een versnelde behandeling te voorzien en de uit dien hoofde te heffen taks te bepalen;

Artikel 1. De volgende bepalingen worden ingelast tussen de alinea’s 1 en 2 van artikel 10 van het koninklijk besluit van 10 September 1936, gewijzigd bij het besluit van de Regent van 10 December 1948 :

« De aldus gefrankeerde voorwerpen worden als niet dringend beschouwd en uitgereikt naar gelang de mogelijkheden van de postdienst.

Tegen betaling van een bijkomende taks, genaamd « Vast urgentierecht » kunnen de dringende geadresseerde drukwerken van dezelfde verzendingvoorwaarden genieten als deze voor de brieven, onder voorbehoud nochtans van een maximum opschuiving van één uitreiking met betrekking tot deze laatste.

De doodsbrieven zijn van die bijkomende taks vrijgesteld, alhoewel zij van de prioriteitsbehandeling genieten. »

Art. 2. De rubriek C « Verschillende taksen », van de tabel voorkomende in artikel 1 van het besluit van de Regent van 10 December 1948, wordt aangevuld, onmiddellijk na het volgnummer 18bis, door de tekst hierna :

« 18ter. Vast urgentierecht van toepassing op de geadresseerde zendingen drukwerken wanneer de afzender een snellere behandeling voor zijn zendingen wenst te bekomen : F 0.50. »

Art. 3. De beschikking van artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 September 1936 tot codificatie van de postwetgeving in binnenlandse dienst zijn vervangen door de volgende :

« Artikel 13. In sommige gevallen wordt een korting van 10 t.h. toegestaan op het frankeerport van de afgiften van geadresseerde drukwerken, nieuwsbladen en tijdschriften, bestaande uit minstens 50,000 exemplaren wanneer zij, samen met een verbintenisformulier, aan het loket van een postkantoor gedeponeerd worden en gefrankeerd zijn met vooruitafgestempelde postzegels, met machineafdrukken of met geld; de afgifte van de zendingen mag worden verdeeld over ten hoogste vijftien dagen.

De korting is niet van toepassing op het vast urgentierecht waarvan spraak in artikel 10 van onderhavig besluit. »

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 Juni 1955.

DIENSTORDER Nr T.I.5 – 05.12.1957

VOORUITAFGESTEMPELDE POSTZEGELS

De kantoren worden hierbij verwittigd dat vooruitafgestempelde postzegels van 30c, 50c, en 90c in dienst werden gesteld.

Deze zegels kunnen van bij de ontvangst van onderhavige dienstnota op aanvraag bij de Zegeldienst bekomen worden.

Tot naricht de reeks van vooruitafgestempelde zegels zal voortaan de waarden omvatten van 5c, 10c, 20c, 30c, 40c, 50c, 60c, 80c, 90c en 1 F.

De bovenvermelde zegels van 40c en meer worden alleenlijk door het kantoor BRUSSEL 1 verkocht.

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN – 1960

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

3° Boekdeel

HOOFDSTUK V : FRANKERING

AFDELING I : ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 501 : Frankeerwijzen

§ 3. Vooraf gestempelde postzegels

De drukwerken, dagbladen, tijdschriften en monsters gedeponeerd aan een postloket, met ten minste 500 identieke exemplaren, mogen door middel van vooraf gestempelde postzegels worden gefrankeerd.

Bedoeld minimum is niet vereist voor de rechtstreeks van de uitgevers herkomstige zendingen dagbladen en tijdschriften.

In buitenlandse dienst, moeten de aldus gefrankeerde zendingen, behalve deze bestemd voor de Demokratische Republiek Kongo en het Groothertogdom Luxemburg, op de adreszijde de aanduiding van de plaats van herkomst dragen.

De in de bus gevonden zendingen, die met zulke zegels gefrankeerd zijn, worden aan de afzender terugbezorgd zo hij gekend is; in het tegenovergesteld geval wordt geen rekening gehouden met de waarde van die zegels en worden de zendingen dienovereenkomstig getaxeerd.

Het ministerieel besluit of dienstorder dat toestemming verleende tot het overdrukken van de zegel van 30c. (OBP 1027) met een waardeverandering naar 15c. en 20c., samen met een voorafstempeling 1961/1962, werd tot op heden nog niet teruggevonden.

DIENSTORDER Nr C.VI.16 – 14.12.1961

1° Vooruit afgestempelde postzegels

2° Gewone postzegels van 2 en 3 centiem.

1. Vanaf 1 januari 1962 zal de verkoop van de onder rubriek aangehaalde waarden, uitsluitend door het kantoor Brussel 1 verzekerd worden.

Bijgevolg zullen de andere kantoren dan Brussel 1, welke tot op heden gemachtigd waren dergelijke zegels te verkopen, de sub 1° en 2° hierboven aangehaalde waarden waarover ze bij het verstrijken van de dag van 31 december 1961 nog zouden beschikken, van 5 tot 10 januari 1962 naar de Zegeldienst te Mechelen terugzenden.

Te dien einde zullen de belanghebbende kantoren, in de loop van de 2e helft van de maand december 1961 de nodige borderellen bij Directie C – 1e bureau aanvragen.

Er valt op te merken, dat die terugzending geen andere waarden zal mogen bevatten, dan deze waarvan sprake ??der rubriek.

2. Bestellingen van vooruit afgestempelde zegels of van gewone postzegels van 2 of 3 centiem, vanaf 1 januari 1962 ingediend in andere kantoren dan Brussel 1 (ontvangerijen – onderontvangerijen – bijkantoren en overdraagkantoren).

De klanten zullen verzocht worden het bedrag van hun bestelling te storten ten bate van de Rekenplichtige van de 4e Sectie te Brussel 1, door middel van een taksvrij afgegeven postwisselformulier 901. De bestelling wordt omstandig aangeduid op de keerzijde van de zijstrook.

Bij ontvangst van de postwissel, zal de bestelling uitgevoerd worden door Brussel 1 dat de waarden aan huis zelf van de afgever zal overmaken.

3. De kantoren , welke met ingang van 1 januari 1962 van de verkoop van vooruit afgestempelde zegels en van gewone postzegels van 2 en 3 centiem zullen vrijgesteld worden, gelieven van nu af aan, de gewoonlijke gebruikers hierover in te lichten en ze in kennis te stellen van de nieuwe werkwijze welke zal in voege gebracht worden.

4. Wat betreft de andere kantoren, welke niet tussenkomen in de verkoop van deze waarden, maar die krachtens de beschikkingen van art. 128 van het 6e bd. der A.O. het stelsel der postwissels gebruikten, zullen deze er met ingang van 1 januari 1962 voor waken, dat de formulieren 901 wel degelijk en uitsluitend opgemaakt zijn ten bate van de Rekenplichtige van de 4e Sectie te Brussel 1.

5. De reglementen van inwendige dienst der belanghebbende kantoren zullen dienovereenkomstig moeten aangepast worden.

6. De aan art. 128 van het 6e bd der A.O. te brengen wijzigingen zullen later voorgeschreven worden.

DIENSTORDER Nr C.VI.14 – 11.10.1962

VOORUIT AFGESTEMPELDE POSTZEGELS EN GEWONE POSTZEGELS VAN 2 EN 3 CENTIEM.

1° – Vooruit afgestempelde postzegels.

De verkoop van deze waarden wordt thans uitsluitend verzekerd door het kantoor Brussel 1 (A.O. 6e Bd. – art. 1?).

Deze beperking in de verkoop was ingegeven door de zorg om de afval voortvloeiend uit de aan de vooruit afgestempelde postzegels toegekende betrekkelijk korte geldigheidsduur, tot het strikt minimum te herleiden.

Deze maatregel is nochtans niet meer verantwoord door het feit, dat een ministeriële beslissing een onbeperkte geldigheidsduur aan de postzegels komt te verlenen (Dn. T/I/3 van 16.8.1962).

Alle ontvangerijen evenals de bijkantoren welke gemachtigd zijn hun waarden rechtstreeks van de Zegeldienst te ontvangen mogen dan ook van nu af aan, zonder voorafgaandelijke toestemming, vooruit afgestempelde zegels bij de Zegeldienst te Mechelen bestellen en verkopen.

Vermits echter de verkoop van deze vignetten slechts betrekking heeft op een beperkt aantal kantoren, zullen de rekenplichtigen zelf uitmaken of het al dan niet past dat hun kantoor soortgelijke zegels voorhanden zou hebben. Zij zullen gebeurlijk bij de Zegeldienst te Mechelen de waarden bestellen waarvan ze de verkoop voorzien.

Alvorens hun aanvraag op te maken, zullen ze er zorg voor dragen voeling te nemen met de gebruikers van vooruit afgestempelde zegels, ten einde de belangrijkheid en de veelvuldigheid van hun aankopen evenals de waarde van de courant gebruikte vignetten te bepalen.

Deze voorzorgen zullen toelaten een nutteloze ophoping in de magazijnen te vermijden.

In geval van noodzaak zullen de onderrekenplichtige kantoren eveneens vooruit afgestempelde postzegels mogen verkopen.

De “hulppost”-kantoren zijn van de maatregel uitgesloten.

Het zal passen er over te waken dat reeds voor frankering gediende vooruitafgestempelde postzegels niet opnieuw gebruikt worden. Zoals dit thans het geval is, zal elke afgifte van zendingen die met bewuste zegels gefrankeerd zijn, uit ten minste 1.000 stuks moeten bestaan (art. 72 van het 3e Bd. der A.O.) en zullen de vooruitafgestempelde postzegels voorkomende op, om de een of andere reden, aan de afzenders terug te sturen zendingen, voor weder gebruik ongeschikt worden gemaakt met de stempel “Terug aan afzender” er op af te drukken (art. 163 van het 4e Bd. der A.O.)

De afstempelmerken waarvan de vooruitafgestempelde zegels voortaan zullen voorzien zijn, zullen de posthoorn weergeven en zullen geen andere aanduidingen dragen dan het jaartal van uitgifte.

2° – Gewone postzegels van 2 en 3 centiem.

Zoals voor de vooruit afgestempelde postzegels, mogen alle ontvangerijen – evenals de bijkantoren welke gemachtigd zijn hun waarden rechtstreeks van de Zegeldienst te ontvangen – van nu af aan, zonder voorafgaandelijke toestemming, zegels van 2 en 3 centiem te bestellen en verkopen.

Nochtans, rekening gehouden met het zeer beperkt gebruik van deze zegels, heeft het Bestuur eveneens besloten de verkoop van deze vignetten niet aan alle kantoren op te leggen.

Bijgevolg zullen de rekenplichtigen voor deze waarden handelen zoals voorgeschreven sub 1° – hierboven.

De aan art. 128 van het 6e Bd. der A.O. te brengen wijzigingen zullen later voorgeschreven worden.

DIENSTORDER Nr E.VI.20 – 22.09.1964

GEBRUIK VAN DE VOORUIT AFGESTEMPELDE ZEGELS.

Ingevolge een beslissing van de Hogere Overheid werd het minimum aantal zendingen met vooruit afgestempelde zegels gefrankeerd en af te geven aan het loket van een postkantoor teruggebracht op 500.

Deze maatregel werd genomen om een groter aantal gebruikers in de mogelijkheid te stellen deze zegels te gebruiken voor de frankering van zendingen drukwerken, nieuwsbladen en monsters.

In afwachting dat bij wege van een eerstvolgende dienstorder de onderrichtingen worden gewijzigd, moet een naar onderhavige Dn. verwijzende vermelding aangebracht worden tegenover art. 72 § 2 – 3° Boekdeel der Algemene Onderrichtingen en art. 128, § 3, van het 6° bd. A. O.

Het spreekt vanzelf dat de maatregelen genomen om te voorkomen dat reeds gediende vignetten opnieuw zouden gebruikt worden, stipt dienen nageleefd. (art. 163 van het 4° bd. der A.O.).

DIENSTORDER Nr E.VI.8 – 15.03.1966

GEBRUIK VAN VOORUIT AFGESTEMPELDE ZEGELS

Er wordt vastgesteld dat de onbestelbare zendingen, gefrankeerd met vooruit afgestempelde zegels, niet steeds behandeld worden als voorzien bij art. 163 van het 4° Boekdeel der Algemene Onderrichtingen, om het hergebruik van deze vignetten te voorkomen.

Deze bepalingen voorzien namelijk dat de stempel “Terug aan de afzender” op de vooruit afgestempelde zegels van de onbestelbare stukken dient afgedrukt.

Aangezien aan de postzegels thans een onbeperkte geldigheidsduur wordt toegekend, dient de voorgeschreven maatregel stipt nageleefd.

MINISTERIEEL BESLUIT – 31.12.1969

De Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie,

Gelet op de wet van 26 december 1956 op de Postdienst, in werking gesteld bij koninklijk besluit van 26 december 1956, namelijk artikelen 8 en 9;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 september 1936 betreffende de maatregelen tot uitvoering van de in het koninklijk besluit van 10 september 1936 vervatte bepalingen tot codificatie van de postwetgeving in binnenlandse dienst, namelijk artikelen 3, 4 en 5, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 12 september 1938, 14 mei 1954, 30 december 1959, 27 juli 1964, 18 juli 1966 en 6 juni 1967;

Gelet op de wet van 23 december 1946, houdende instelling van een Raad van State, en namelijk op artikel 2, tweede lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid,

Besluit :

Artikel 1. De tekst van het artikel 3 van het ministerieel besluit van 12 september 1936, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 12 september 1938, 14 mei 1954, 30 december 1959, 27 juli 1964, 18 juli 1966 en 6 juni 1967, wordt door de volgende vervangen :

« Art. 3. In de postkantoren mogen, voor het frankeren van drukwerken, dagbladen, tijdschriften en monsters, vooraf gestempelde postzegels van 2, 3, 10, 15, 20, 30, en 75 centiem en van 1 F, 1,50 F, 2,50 F en 3 F worden te koop gesteld. Deze zegels zijn voorzien van een stempelmerk dat de posthoorn weergeeft. »

Art. 2 Deze beschikkingen zullen van kracht worden de dag van hun verschijning in het Belgisch Staatsblad. (Belgisch Staatsblad : 17.04.1970)

MINISTERIEEL BESLUIT – 12.01.1970

Ministerieel besluit houdende reglementering van de postdienst

HOOFDSTUK II. – Frankering

Voorwaarden van geldigheid van de postzegels

Art. 12. Er kunnen voorafgestempelde plakpostzegels afgeleverd worden.

De waarde van die zegels wordt vastgesteld door de directeur-generaal der Posterijen.

Art. 13. Zendingen gefrankeerd met voorafgestempelde plakpostzegels moeten aan een postloket afgegeven worden bij ten minste 500 stuks; dit minimum is niet vereist voor de nieuwsbladen en tijdschriften die rechtstreeks door de uitgevers worden afgegeven.

Voorafgestempelde zegels hebben geen frankeerwaarde wanneer zij op in brievenbussen geworpen zendingen geplakt zijn of samen met niet voorafgestem-pelde postzegels gebezigd worden.

Art. 14. De voor frankering geldige plakpostzegels of opgedrukte postzegels, met inbegrip van de voorafgestempelde postzegels voor zover deze laatste in hele vellen worden aangeboden, kunnen tegen hun frankeerwaarde terugbetaald of omgewisseld worden mits betaling van de taks voorzien sub A van de aan onderhavig besluit gehechte tabel.

De aanvraag om terugbetaling of om inwisseling, vergezeld van de zegels wordt bij een ter post aangetekende brief gericht aan de directeur-generaal der Posterijen of zijn afgevaardigde.

De zegels van gelijke waarde moeten in rijen van 10 op vellen van ten hoogste 100 zegels worden geplakt.

De taks voor terugbetaling of omwisseling wordt ambtshalve afgetrokken.

TABEL VAN DE PRIJZEN DER PRESTATIES EN LEVERINGEN VAN BIJKOMENDE AARD

A. – Poststukken in binnenlands verkeer

Volgnummer 2 : Terugbetaling of ruiling, tegen hun frankeerwaarde, van op te plakken of opgedrukte postzegels :

– taks van 10 pct.

– minimum-taks, per aanvraag tot terugbetaling 10,-

(Belgisch Staatsblad : 23.04.1970)

KONINKLIJK BESLUIT – 19.03.1970

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst

Artikel 1. Artikel 20 van het koninklijk besluit van 12 januari 1970, houdende reglementering van de postdienst, wordt vervangen door de volgende bepaling :

“ Art. 20. § 1. Een korting van 10 pct. wordt toegestaan op het port van de nieuwsbladen en tijdschriften voor zover de zendingen :

1. geadresseerd zijn;

2. gefrankeerd zijn volgens hetzelfde procédé, hetzij met geld, hetzij met voorafgestempelde postzegels of met afdrukken van frankeermachines;

3. afgegeven worden met minstens 50 000 exemplaren aan het loket van een postkantoor en met een verbintenisformulier;

4. ofwel identiek zijn zowel voor wat de eigenlijke zending betreft als de omslag waaronder zij werd geplaatst, met uitzondering van het gebruikte papier, de taal en de druk,

ofwel niet-identiek zijn, maar gesorteerd en gebundeld zijn per sorteersector.

§ 2. Een korting van 15 pct. op het port van drukwerken en de reclamemonsters wordt toegestaan voor zover de zendingen :

1. geadresseerd zijn;

2. gefrankeerd zijn volgens hetzelfde procédé, hetzij met geld, hetzij met vooraf afgestempelde postzegels of met afdrukken van frankeermachines;

3. afgegeven worden met minstens 50 000 exemplaren aan het loket van een postkantoor en met een verbintenisformulier;

4. ofwel identiek zijn zowel voor wat de eigenlijke zending betreft als de omslag waaronder zij werd geplaatst, met uitzondering van het gebruikte papier, de taal en de druk,

ofwel niet-identiek zijn, maar gesorteerd en gebundeld zijn per sorteersector.

§ 3. Om van de korting te genieten moeten de reclamemonsters beantwoorden aan de voorwaarden der standaardzending. De zendingen die niet beantwoorden aan deze voorwaarden mogen niet meer wegen dan 100 g en waarvan de afmetingen niet groter mogen zijn dan : …

§ 4. Op voorwaarde dat de afgifte geheel in één en hetzelfde postkantoor gebeurt mag zij gespreid worden over een periode van hoogstens vijftien dagen.

§ 5. De korting is niet van toepassing op de urgentietaks.

§ 6. De korting wordt opgeheven voor de afgiften, welke plaats hebben vanaf 15 december tot de daaropvolgende 7 januari inbegrepen. “

(Belgisch Staatsblad : 22.04.1970)

DIENSTORDER Nr E.VII.5 – 02.04.1970

FRANKERING EN AFGIFTE VAN DE BRIEFWISSELING

Drukwerken onder roodkleurige omslagen verzonden door de firma RENAULT.

1. De firma RENAULT, Schaarbeeklei 609 – 1800 Vilvoorde deponeert thans te Brussel X een zeer groot aantal drukwerken onder roodkleurige omslagen, gefrankeerd met voorafgestempelde postzegels van 1, 50 fr.

2. Het sorteercentrum Brussel X meldt dat deze zegels niet voldoende vastkleven en tijdens de sortering en verdere behandeling gemakkelijk loskomen.

3. De kantoren die dergelijke zendingen zouden ontvangen zullen deze als regelmatig beschouwen en niet met strafport bezwaren.

DIENSTORDER Nr E.VII.3 – 25.02.1971

FRANKERING EN AFGIFTE VAN DE BRIEFWISSELING

Drukwerken onder oranjekleurige omslagen verzonden door de firma RENAULT.

1. De firma RENAULT, Schaarbeeklei 609 – 1800 Vilvoorde deponeert thans te Brugge X een zeer groot aantal drukwerken onder oranjekleurige omslagen, gefrankeerd met voorafgestempelde postzegels van 1, 50 fr.

2. Het sorteercentrum Brugge X meldt dat deze zegels niet voldoende vastkleven en tijdens de sortering en verdere behandeling gemakkelijk loskomen.

3. De kantoren die dergelijke zendingen zouden ontvangen zullen deze als regelmatig beschouwen en niet met strafport bezwaren.

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN – 1972

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

4° Boekdeel

Hoofdstuk VII

NIET-UITGEREIKTE BRIEFWISSELING

AFDELING II

TERUGZENDING VAN DE BRIEFWISSELING

Art. 724

Formaliteiten bij de terugzending van kantoor tot kantoor

§ 3. Allerlei bepalingen

Op al de terug te zenden poststukken wordt een etiket of een afdruk van de tweetalige stempel × Terug aan afzender – retour à l’envoyeur Ø geplakt of aangebracht bij voorkeur juist boven het adres van de geadresseerde zonder evenwel de frankeermerken te bedekken, behalve wanneer het voorafgestempelde postzegels betreft of afdrukken van frankeermachines waarin geen dagtekeningstempel is opgenomen.

Art. 725

Terugzending van omvangrijke of grote aantallen geadresseerde reclamemonsters of -drukwerken

De terug te zenden reclamemonsters en -drukwerken voorkomend uit grote afgiften worden als volgt behandeld :

§ 3. Formaliteiten bij de terugzending

a) Gebruik van etiket of stempel × Terug aan afzender Ø

1) Zendingen gefrankeerd met voorafgestempelde postzegels of met afdrukken van een frankeermachine, zonder afdruk van de dagtekeningstempel van de machine

De stempel × Terug aan afzender Ø moet op de postzegels en in voorkomend geval op de frankeerafdrukken van al de zendingen aangebracht worden (zie art. 754). De kantoren die deze stempel echter niet bezitten maken de voornoemde zegels en de afdrukken ongeldig met de radstempel of de stempel X (art. 24 § 1) en zij brengen een etiket × Terug aan afzender Ø aan op het lichtblauw etiket (dus niet op de zendingen) dat aan de rechtstreekse zakken of bundels moet bevestigd worden (zie sub c hierna).

Art. 754

Terugzending van briefwisseling waarop voorafgestempelde postzegels of frankeermerken voorkomen.

Om te voorkomen dat frankeerzegels of -merken, welke van teruggezonden poststukken werden afgenomen, opnieuw gebezigd worden, dient de stempel, × Terug aan afzender Ø afgedrukt op de voorafgestempelde zegels of op de frankeermachinemerken waar in de frankeermerken geen dagtekeningstempel is opgenomen, en bij vertrek niet werden afgestempeld (3° Bd., art 542, § 4). Deze afdruk moet steeds duidelijk zijn. De kantoren die over zulke stempel niet beschikken, bezigen de rolstempel.

Van alle verzuim te dezer zake, wordt, in voorkomend geval, bij wege van bulletin 107 aan de gewestelijke directeur kennis gegeven.

WORDT VERVOLGD

%d bloggers liken dit: